Laisvalaikio ir žaidimų kambario taisyklės

Laisvalaikio ir žaidimų kambario taisyklės


 1. Laisvalaikio ir žaidimo kambario (toliau Kambarys) taisyklės privalomos visiems asmenims, kurie palieka savo vaikus pramogų kambaryje. Pradėti naudotis Kambario paslaugomis leidžiama tik atidžiai susipažinus su Taisyklėmis. Vieno iš vaiko tėvų, kitų vaiko įstatyminių atstovų arba kitų pilnamečių asmenų, kurių priežiūroje yra vaikas (toliau – „už vaiką atsakingas asmuo“) parašas patvirtina, kad šis asmuo yra susipažinęs su Taisyklėmis ir jose nustatytomis savo, savo vaiko arba jo priežiūroje esančio vaiko, kurie paliekami Kambaryje, teisėmis, pareigomis ir atsakomybe. Taisyklės pakabinamos Vaikų žaidimo  kambaryje „KUTIS“ lankytojams laisvai prieinamoje vietoje, kurioje lankytojai gali viešai susipažinti su Taisyklėmis iki sprendimo palikti vaiką Kambaryje momento.
2. Kambaryje gali būti paliekami vaikai nuo 2 iki 12 metų amžiaus. Kambaryje paliktus vaikus prižiūri darbuotojas, tačiau Kambaryje neteikiamos įprastinės vaikų priežiūros ar auklėjimo paslaugos, o tik vaikų pramogų organizavimo bei ugdymo paslaugos (išskyrus, kai organizuojama vaikų priežiūros grupė). Mažesni vaikai gali naudotis vaikų pramogų kambario paslaugomis, prižiūrint tėvams ar kitam už vaiką atsakingam asmeniui.
3. Palikti vaiką Kambaryje leidžiama, tik už vaiką atsakingam asmeniui atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir patvirtinus savo parašu faktą, kad vaiko sveikatos būklė leidžia jam būti ir žaisti Kambaryje, taip pat užtikrina vaikų žaidimų kambariui „KUTIS“ bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir pilnai atsako už jo elgesį Kambaryje, bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą ar dėl jo veiksmų atsiradusį kitų vaikų sveikatos sutrikimą.
4. Prieš palikdamas vaiką Kambaryje, už jį atsakingas asmuo turi pasirašyti vaikų registracijos žurnale, kur reikalinga nurodyti vaiko vardą, pavardę, amžių ir savo telefono numerį. Atsiimant vaikus iš vaikų žaidimo Kambario taip pat būtina pasirašyti vaikų registracijos žurnale, patvirtinant vaiko atsiėmimo faktą. Už vaiką atsakingas asmuo garantuoja, kad registracijos žurnale pateikta informacija yra teisinga ir prisiima visą atsakomybę už klaidingos informacijos nurodymą.
5. Vaikų žaidimų kambario „KUTIS“ darbo laikas yra nurodomas internetinėje svetainėje www.kutis.info, taip pat ši informacija skelbiama ant žaidimų kambario „KUTIS“ durų.
6. Už vaiką atsakingas asmuo, palikdamas vaiką Kambaryje, privalo sumokėti nustatytą vienkartinį mokestį vaikų žaidimų kambario „KUTIS“ darbuotojui. Buvimo kambaryje įkainiai nurodyti kainininke.
7. Lankytojams susimokėjus už Kambario paslaugą, bet dėl savo kaltės ja nepasinaudojus, arba pasinaudojus nepilnai, sumokėti pinigai nėra grąžinami.
8. Žaidimų kambarys „KUTIS“ suteikia lankytojams galimybę pasinaudoti vaikų žaidimo Kambario paslauga, tačiau neatsako už šios paslaugos įtaką konkretaus vaiko sveikatai, taip pat negarantuoja jos teigiamo poveikio. Už vaiką atsakingas asmuo, prieš palikdamas vaiką Kambaryje, privalo įsitikinti, kad vaiko sveikatos būklė jam leidžia būti Kambaryje bei žaisti jame kartu su kitais vaikais. Ši paslauga, atsižvelgiant į konkretaus vaiko sveikatos būklę, gali turėti neigiamos įtakos vaiko sveikatai, todėl už vaiką atsakingas asmuo, palikdamas vaiką Kambaryje, privalo būti atsargus ir rūpestingas, atidžiai įvertinti vaiko psichologinę ir fizinę sveikatos būklę. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios pareigos nevykdymu, tenka už vaiką atsakingam asmeniui, palikusiam savo vaiką Kambaryje. Žaidimų kambarys „KUTIS“ neatlygina vaikui padarytos turtinės ar neturtinės žalos, išskyrus atvejus, kai ši žala buvo padaryta dėl žaidimų kambario „KUTIS“ ar jo darbuotojų tyčios arba didelio neatsargumo.
9. Į Kambarį priimami tik visiškai sveiki vaikai. Esant akivaizdžioms abejonėms dėl vaiko sveikatos, vaikui nesuteikiama galimybė naudotis pramogų kambario paslaugomis.
10. Už vaiką atsakingi asmenys privalo žinoti ir informuoti apie tai jų priežiūroje esančius vaikus, kad jie turi tausoti Kambario inventorių, saugotis, kad nepadarytų žalos sau ir kitiems Kambaryje esantiems vaikams. Už vaiką atsakingas asmuo pilnai atsako už jo palikto Kambaryje vaiko sugadintą įrangą ir inventorių, taip pat turtinę ir neturtinę žalą, padarytą tretiesiems asmenims.
11. Vaikų žaidimo kambario darbuotojas gali atsisakyti priimti į Kambarį vaiką, kuris nuolat jo neklauso ar nedrausmingai elgiasi, gadina inventorių, žaloja kitus vaikus.
12. Kambario darbuotojas sauskelnių ar nešvarių drabužių vaikams nekeičia ir neteikia panašaus pobūdžio vaiko priežiūros paslaugų (išskyrus, kai organizuojama vaikų priežiūros grupė)
13. Į Kambarį draudžiama atsinešti maistą ir gėrimus, kitus daiktus, kuriais gali būti padaryta žala vaikų žaidimų kambaryje esantiems vaikams, inventoriui, darbuotojui ir kitiems tretiesiems asmenims.
14. Kambaryje vaikai gali būti tik nusiavę batus. Viršutinius drabužius bei avalynę privaloma palikti rūbinėje.
15. Žaidimų kambarys „KUTIS“ gali keisti Kambario darbo laiką, ar esant būtinumui, jį uždaryti be išankstinio perspėjimo.
16. Žaidimų kambarys „KUTIS“ nėra profesionalus saugotojas ir neatsako už kartu su vaikais paliktų daiktų praradimą arba sugadinimą, išskyrus atvejus, kai šie daiktai prarandami arba sugadinami dėl žaidimų kambario „KUTIS“ darbuotojų tyčios ir didelio neatsargumo. Už daiktus, kuriuos lankytojai ar jų priežiūroje esantys vaikai pamiršo, Žaidimų kambarys „KUTIS“ neatsako.